+48 501 19 19 38 robert@kulski.pl

Specjalizacje

Postępowanie cywilne

Spory sądowe

Adwokat dr hab. Robert Kulski, ze względu na swoją działalność uniwersytecką, specjalizuje się w postępowaniu cywilnym.
Adwokat dr hab. Robert Kulski doradza jak zmniejszyć ryzyko powstania sporu, a jeśli spór wyniknie – jak najefektywniej go rozwiązać. O możliwości uniknięcia sporu lub o ewentualnej pozycji strony w sporze w dużej mierze decyduje treść stosunku cywilnoprawnego (np. umowy). Dlatego już na etapie kształtowania treści umowy strona (przedsiębiorca) może zapewnić sobie optymalne warunki do prowadzenia ewentualnego przyszłego sporu sądowego. Jeśli spór powstanie, niezbędne jest opracowanie właściwej
strategii procesowej. Zignorowanie tej potrzeby i prowadzenie sporu sądowego bez przygotowanej strategii może spowodować niekorzystne skutki, a mianowicie podwyższenie kosztów postępowania, wydłużenie czasu trwania postępowania, a nawet przegranie sprawy.

Postępowanie cywilne nieczęsto kończy się wydaniem przez sąd orzeczenia. Niejednokrotnie konieczne staje się przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego (stadium egzekucyjne), obejmującego przymusowe wykonanie orzeczenia sądowego lub innego aktu w sprawach cywilnych.

W ramach procesowego profilu działalności, adwokat dr hab. Robert Kulski świadczy pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • ocenie ryzyka prowadzenia sporu sądowego,
 • przygotowaniu opinii prawnych dotyczących zagadnień procesowych zawierających, na życzenie Klienta, rekomendacje co do podjęcia określonych czynności procesowych zmierzających do osiągnięcia zakładanego celu,
 • kompleksowej reprezentacji Klientów w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami w Polsce, a także w postępowaniu w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym toczącym się przed sądem danego państwa,
 • doradzaniu i wspieraniu Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
 • opracowaniu strategii procesowych uwzględniających oczekiwania i specyfikę działalności Klientów.

Arbitraż

Praktyka arbitrażowa adwokata dr. hab. Roberta Kulskiego jest związana z jego działalnością uniwersytecką.

W ramach tej specjalizacji adwokat dr hab. Robert Kulski przede wszystkim:

 • przygotowuje i opiniuje umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapisy na sąd polubowny),
 • wspiera przedsiębiorców we wszystkich aspektach i na każdym etapie postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym) w Polsce oraz arbitrażu międzynarodowego w sprawach dotyczących umów handlowych, kontraktów budowlanych, spółek, fuzji i przejęć, nieruchomości oraz projektów inwestycyjnych,
 • reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami państwowymi w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu arbitrażowego lub ugody przed nim zawartej oraz w sprawach ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Postępowanie grupowe (class action)

Adwokat dr hab. Robert Kulski był zaangażowany istotnie w pracach legislacyjnych, których rezultatem jest wprowadzenie do polskiego systemu procesowego postępowania grupowego.

Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych adwokat dr hab. Robert Kulski przygotował opinię prawną o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk sejmowy nr 1829 VI kadencji Sejmu RP), a także uczestniczył jako ekspert w posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Adwokat dr hab. Robert Kulski jest autorem licznych opracowań naukowych poświęconych problematyce postępowania grupowego. Problematyka ta została szerzej zaprezentowana przez adwokata dr. hab. Roberta Kulskiego w monografii naukowej pt. „Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2017.

Upadłość i restrukturyzacja

Postępowanie upadłościowe i postępowanie restrukturyzacyjne są rodzajami postępowania cywilnego.

W ramach tej specjalizacji adwokat dr hab. Robert Kulski m.in.:

 • doradza i reprezentuje Klientów w toku prowadzonych z ich udziałem postępowań upadłościowych,
 • doradza organom spółek handlowych w planowaniu i przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • planuje i doradza w zakresie procesów przekształceń, łączenia, podziału i likwidacji podmiotów,
 • doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej.

Prawo gospodarcze i handlowe

Poza procesowym profilem, działalność adwokacka dr. hab. Roberta Kulskiego dotyczy zagadnień z zakresu prawa gospodarczego i handlowego.

W ramach tej specjalizacji adwokat dr hab. Robert Kulski w szczególności:

 • przygotowuje i opiniuje umowy handlowe,
 • uczestniczy w negocjacjach i mediacjach w sprawach gospodarczych,
 • prowadzi spory sądowe z udziałem przedsiębiorców.

Prawo spółek

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek adwokat dr hab. Robert Kulski zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem spółek handlowych, a w szczególności:

 • tworzeniem i rejestracją spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw,
 • łączeniem i przekształcaniem spółek handlowych,
 • dokonywaniem zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz reprezentowaniem spółek handlowych w postępowaniach rejestrowych,
 • opracowywaniem projektów porozumień pomiędzy wspólnikami spółek,
 • prowadzeniem spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek.