+48 501 19 19 38 robert@kulski.pl

O mnie

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z którym jestem związany do chwili obecnej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów odbyłem aplikację sądową, a następnie studia doktoranckie.

W 2006 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka, nadano mi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła uchwałę o nadaniu mi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, specjalność – postępowanie cywilne. Rada Wydziału, podzielając stanowisko Komisji Habilitacyjnej, uznała, że moja rozprawa habilitacyjna pt. „Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym” oraz pozostały dorobek naukowy wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny prawo.

Od chwili ukończenia studiów doktoranckich pracuję na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo jako asystent, a następnie (od 2006 r.) jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II UŁ.

Jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie. Od 2013 r. jestem członkiem Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie i członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Brałem udział w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Odbyłem staże naukowo-badawcze w amerykańskich szkołach prawniczych. W okresie 2011-2012 wziąłem udział w programie wymiany naukowej finansowanym przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku (Kosciuszko Foundation Fellowship).

Jestem autorem wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza prawa procesowego cywilnego porównawczego i sądowego postępowania egzekucyjnego. Opublikowałem dwie monografie naukowe, a mianowicie: „Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2006 (Wydawnictwo Zakamycze) i „Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym”, Warszawa 2017 (Wydawnictwo C.H. Beck).