+48 501 19 19 38 robert@kulski.pl

Adwokat dr hab. Robert Kulski specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, które dotyczy załatwiania spraw cywilnych, w tym spraw gospodarczych i spraw cywilnych z elementem zagranicznym. Z tą specjalizacją wiąże się również jego aktywność uniwersytecka. Adwokat dr hab. Robert Kulski posiada wszechstronne przygotowanie, ażeby doradzać jak zminimalizować ryzyko powstania sporu, a jeśli spór już powstanie – jak najskuteczniej i najefektywniej go rozwiązać. W trosce o dobro Klientów adwokat dr hab. Robert Kulski ocenia zasadność wszczęcia postępowania, uwzględniając możliwy do osiągnięcia rezultat i związane z tym postępowaniem koszty. Wszczęcie postępowania cywilnego i perspektywa długotrwałego postępowania nie zawsze jednak jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli zatem Klient tego oczekuje i okoliczności sprawy na to pozwalają, adwokat dr hab. Robert Kulski negocjuje i przygotowuje propozycje ugodowego zakończenia sporu.

Adwokat dr hab. Robert Kulski reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych w pełnym zakresie we wszystkich etapach (zarówno w stadium rozpoznawczym, jak i w stadium egzekucyjnym). Zastępstwo procesowe w każdym postępowaniu jest przygotowywane bardzo starannie, a zasadniczą kwestią jest opracowanie, w porozumieniu z Klientem, strategii procesowej, która pozwoli osiągnąć zadawalające rezultaty.

Adwokat dr hab. Robert Kulski przygotowuje i opiniuje umowy procesowe, a zwłaszcza mowę o mediację i zapis na sąd polubowny. Ponadto wspiera przedsiębiorców we wszystkich aspektach i na każdym etapie postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym) w Polsce, a także arbitrażu międzynarodowego.
W ramach prowadzonej działalności adwokackiej dr hab. Robert Kulski sporządza opinie i analizy prawne dotyczące oceny indywidualnych zagadnień procesowych. Ponadto sporządza przedsądowe wezwania do zapłaty, reprezentuje Klientów w negocjacjach biznesowych oraz w rokowaniach zmierzających do polubownego zakończenia sporu, przygotowuje porozumienia i ugody oraz nadzoruje ich wykonanie.

Szczególne miejsce w działalności adwokackiej dr. hab. Roberta Kulskiego zajmuje doradzanie i reprezentowanie Klienta w postępowaniu w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym toczącym się przed sądem danego państwa, a także wspieranie Klienta w razie wykonywania w Polsce orzeczeń sądów państw obcych (egzekucji sądowej prowadzonej na podstawie przepisów z zakresu międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego).
Poza procesowym profilem działalności, adwokat dr hab. Robert Kulski specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, a także prawie spółek.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pomocy prawnej zachęcam do korzystania z usług adwokackich po uprzednim umówieniu spotkania.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr hab. Robert Kulski
42-218 Częstochowa | ul. Dąbrowskiego 42, lokal 4

tel. +48 501 19 19 38 | e-mail: robert@kulski.pl